Riaan Müller

หัวหน้าทีมด้านการตลาด

“ริอาน” จบปริญญาตรีด้านป่าไม้ ปริญญาโทด้านผู้นำทางธุรกิจ เป็น Certified PPP (endorsed by: ADB, EBRD, IDB, IsDB, PPIA and the World Bank Group) และทำงานในอุตสาหกรรมป่าไม้มา 32 ปี ซึ่งใน 20 ปีหลังจะเกี่ยวกับการซื้อขายและการตลาดในประเทศต่างๆ เช่น อาฟริกาใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย ปากีสถาน สหรัฐอาหรับอีมีเรท ตุรกี สหกรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในอาฟริกา

5 ปีสุดท้ายก่อนที่ “ริอาน” จะเข้ามาร่วมงานกับ CMO ได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาความสามารถด้านการเงิน การวางแผนธุรกิจ การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจและทางการเงิน การจัดทำยุทธศาสตร์และขอบเขตด้านการเงิน เพื่อดึงความสนใจจากกลุ่มทุนระหว่างชาติ เพื่อลงทุนในโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ในประเทศอาฟริกาใต้ โมแซมบีค เคนยา อูกานดา เอธิโอเปีย ซูดาน โซมาเลีย อีลิเทรีย และจีบูตี ซึ่งประสบการณ์หลักๆ ของเขา คือ การจัดการป่าไม้ การตลาดในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การพัฒนาและการประเมินคุณค่าของโครงการ การพัฒนาระบบโลจิสติคส์และการเงินสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

South Africa’s Protection of Personal Information Act (POPIA) & Cookie Consent

We will not sell, share, or rent your Personal Information to any third party or use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us will only be in connection with the provision of our services and/or the marketing thereof. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By continuing in the website you accept the use of cookies.

FOR INFORMATION ABOUT COVID-19 VISIT: