Christi Hayes

ผู้จัดการด้านการเงินของกลุ่ม

“คริสตี้” เป็นนักบัญชีอาชีพและที่ปรึกษาทางด้านภาษีในระดับผู้เชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และเคยเป็นหุ้นส่วนในบริษัทรับทำบัญชีตั้งแต่ปี 2010 นอกจากนั้นแล้ว “คริสตี้” ยังมีทักษะสูงในการเป็นผู้นำและมีจริยธรรมในการทำงานสูงมาก ซึ่งการเป็นผู้จัดการด้านการเงินของกลุ่มในปัจจุบันของเขา ทำให้เขาต้องดูแลการดำเนินงานด้านการเงินรวมทั้งการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ซึ่งรวมทั้งการวางแผนและการวิเคราะห์แผน เพื่อปรับปรุงผลกำไรและผลการดำเนินงาน ที่มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย “คริสตี้” ร่วมกับทีมงานจะจัดหาข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคำแนะนำที่เป็นกุญแจสำคัญเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ในโครงการต่างๆ ของแผนกต่างๆ ในกลุ่ม รวมทั้งโครงการของกลุ่มซีเอ็มโอ

South Africa’s Protection of Personal Information Act (POPIA) & Cookie Consent

We will not sell, share, or rent your Personal Information to any third party or use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us will only be in connection with the provision of our services and/or the marketing thereof. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By continuing in the website you accept the use of cookies.

FOR INFORMATION ABOUT COVID-19 VISIT: