Ben Potgieter

หัวหน้าทีมด้านการจัดการให้สอดคล้องตามข้อกำหนด

“BEN” ได้รับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการป่าไม้ และได้ทำงานส่วนใหญ่ในพื้นที่กึ่งทะเลทรายในอาฟริกากับบริษัท Sappi เมื่อ 15 ปีมาแล้ว ซึ่งทำให้ “BEN” มีโอกาสได้ทำงานในมากกว่า 10 ประเทศ ประสบการณ์ในสายปฏิบัติงานมากกว่า 30 ปีของ “BEN” เป็นเครื่องมือช่วยให้เขามีความรู้และความชำนาญที่จำเป็น ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการแบบกลุ่มของซีเอ็มโอขยายไปทั่วโลก

“BEN” ให้ความสำคัญกับรายละเอียด และมีธรรมชาติในการทำงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งทำให้เขาบรรลุเป้าหมาย ด้วยบทบาทที่โดดเด่นในซีเอ็มโอ ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง “BEN” มุ่งมั่นที่จะค้นหาคำตอบที่ง่ายและใช้งานได้จริง เพื่อใช้กับปัญหาที่ยาก และทำให้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นด้วยศิลปะที่เป็นธรรมชาติของเขา เขามีความชำนาญเป็นพิเศษในการพัฒนาระบบ HIRAC ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ CMO (ค้นหาแยกแยะสิ่งที่จะเป็นอันตราย, ประเมินความเสี่ยง, และมาตรการควบคุม) ซึ่งมีประโยชน์มากในการบริหารความเสี่ยง ช่วยให้มองเห็นว่าจะเข้าไปจัดการกับขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร สำหรับผู้ใช้งานในห่วงโซ่อุปทานด้านป่าไม้

South Africa’s Protection of Personal Information Act (POPIA) & Cookie Consent

We will not sell, share, or rent your Personal Information to any third party or use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us will only be in connection with the provision of our services and/or the marketing thereof. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By continuing in the website you accept the use of cookies.

FOR INFORMATION ABOUT COVID-19 VISIT: