Andrew McEwan

ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิคของกลุ่มบริษัทซีเอ็มโอ

“แอนดรู” ได้รับปริญญาตรี โท และเอก ทางด้านป่าไม้ รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป่าไม้ ตลอด 20 ปีกว่าที่ผ่านมา “แอนดรู” ได้ปฏิบัติงานด้านป่าไม้ใน 30 กว่าประเทศ โดยเส้นทางการทำงานของเขาได้เริ่มจากการเป็นพนักงานป่าไม้ รับผิดชอบงานด้านการป้องกันไฟป่า การปลูกบำรุงป่าไม้ การทำไม้ การทำถนนป่าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งไม้ จากนั้นก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นระดับผู้จัดการ รับผิดชอบการปลูกสร้างสวนป่าไม้สน ยูคาลิปตัส และต้น Wattle

ระหว่างการเติบโตในหน้าที่การงาน “แอนดรู” แสดงความสามารถโดดเด่นทางด้านเทคนิคการจัดการธุรกิจป่าไม้ จนได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมป่าไม้ของบริษัท Mondi Forests (บริษัทใหญ่ระดับโลกในด้านป่าไม้) ซึ่งการได้เข้าถึงเทคนิคและการปฏิบัติงานจริงในบริษัทนี้ ทำให้ “แอนดรู” มีความเข้าใจถึงความจำเป็นด้านเทคนิคของการจัดการป่าไม้ทุกระดับได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้ว “แอนดรู” ยังไปเกี่ยวข้องกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยในอาฟริกาใต้ ซึ่งมีผลต่อเนื่องช่วยให้เขาสร้างเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ในด้านป่าไม้ เพิ่มความชำนาญด้านการสอน ด้านวิจัยและพัฒนา อันเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพการเป็นที่ปรึกษาด้านป่าไม้ ซึ่งการเป็นที่ปรึกษาด้านการเพิ่มความสามารถด้านเทคนิคในประเทศต่างๆ ทั่วโลกนี้ ก็ส่งผลให้ความสามารถในด้านนี้ของเขาเพิ่มพูนขึ้นไปอีกเป็นอย่างมาก ความโดดเด่นที่ยากจะมีใครเหมือน จากปูมหลังของการปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน รวมกับความรู้และความชำนาญด้านเทคนิค ด้านวิจัยพัฒนา และคุณวุฒิการศึกษาในระดับสูง คุณสมบัติเหล่านี้ได้หลอมรวมกันให้เกิดผลการจัดการที่มีคุณภาพระดับสูงทางด้านเทคนิค

South Africa’s Protection of Personal Information Act (POPIA) & Cookie Consent

We will not sell, share, or rent your Personal Information to any third party or use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us will only be in connection with the provision of our services and/or the marketing thereof. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By continuing in the website you accept the use of cookies.

FOR INFORMATION ABOUT COVID-19 VISIT: