จิตติวัฒน์ สีละพัฒน์

ผู้จัดการใหญ่ ซีเอ็มโอประเทศไทย

“จิตติวัฒน์” จบปริญญาตรีวนศาสตร์ (วนผลิตภัณฑ์) และปริญญาโทบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ในด้านป่าไม้กว่า 20 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การทำไม้ การขนส่งไม้ โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ โรงงานเยื่อและกระดาษ โรงไฟฟ้าชีวมวล การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การรับรองการจัดการป่าไม้ การบริหารจัดการป่าไม้ และการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

“จิตติวัฒน์” มีประสบการณ์ทำงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในหลายด้าน เช่น การทำไม้ป่าสัมปทาน การทำผลิตภัณฑ์ไม้ การตลาด การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานของ FSC การบริหารงานบุคคล งานด้านนโยบายและแผนงาน รวมทั้งรับผิดชอบโครงการพัฒนา อ.อ.ป.เพื่อให้สอดรับกับบริบทใหม่ในอนาคต โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสวีเดน ซึ่งใช้เวลาถึง 8 ปี หลังเกษียณจาก อ.อ.ป.ในปี 2550 “จิตติวัฒน์” ก็ยังใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มี ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจรเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย และเป็นหัวหน้าทีมของซีเอ็มโอประเทศไทย โดยมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพ

South Africa’s Protection of Personal Information Act (POPIA) & Cookie Consent

We will not sell, share, or rent your Personal Information to any third party or use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us will only be in connection with the provision of our services and/or the marketing thereof. We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By continuing in the website you accept the use of cookies.

FOR INFORMATION ABOUT COVID-19 VISIT: